Get Adobe Flash player

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ

วิสัยทัศน์ (VISION)

มุ่งมั่นผลิตบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา และผลิตบุคลากรให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.   

2. เพื่อตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยบังคับบัญชาทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับท้องถิ่น

3. เพื่อสร้างความภูมิใจและความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง

พันธกิจ

                1.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการจัดบริการด้านวิชาชีพด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                2. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน มีความสามารถอย่างหลากหลายในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพก้าวทันต่อประชาคมอาเซียน

                3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยการใช้ระบบฐานข้อมูล  และยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นโยบาย (POLICY)

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ให้เป็นปัจจุบันตามสายงานการบังคับบัญชาและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ( 3 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ทั้งงานประจำและงานโครงการรวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่องและรายงานผลทุกภาคเรียน

                3. จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จนถือได้ว่าเป็นงานประจำ มีการติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน จัดทำรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดทุกสิ้นปีการศึกษา

4. เปิดหลักสูตรรองรับในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่มีการพัฒนาตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงปฏิบัติได้จริงจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสถานประกอบการ

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีรวมทั้งมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้

6. ส่งเสริมศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ผู้สำเร็จการออกไปทำงาน

7. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้เป็นคนเก่งคนดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

8. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นรักการอ่าน มีการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง รู้จักผสมผสานหรือบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา

9. จัดระบบการดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก ปัญหาด้านระเบียบวินัย ยาเสพติด และการออกกลางคันของนักศึกษา

10. พัฒนาสื่อการสอนให้มีความหลากหลาย ทันสมัย โดยใช้หลักประหยัด แต่ให้เหมาะสมกับหลักสูตรรายวิชา เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน และส่งเสริมให้ครู นักศึกษาจัดทำนวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้มีความพร้อม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

11. สรรหาผู้สอนที่มีความรู้ความถนัดตรงตามรายวิชาที่สอนและให้มีจำนวนในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับนักศึกษา ทั้งในภาพรวมและสาขาวิชา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ เทคนิควิธีการสอน และอื่นๆทั้งโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

12. พัฒนาอาคารสถานที่ ทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา จุดพักผ่อนสภาพแวดล้อม ตลอดจนบริเวณต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มีความปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาสัมผัส

13. สร้างความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งในส่วนของสาขาวิชาและสำนักงาน ให้มีความเพียงพอและอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้

14. จัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนในด้านต่างๆอย่างเพียงพอเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา

15. จัดระบบงานธุรการทุกงานให้มีคุณภาพเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วและพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

16. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกในทุกรูปแบบเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อนำสถานศึกษาเข้าเป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง

17. สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เข้าศึกษาต่อ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน โครงการจัดหารายได้พิเศษระหว่างเรียน หรือใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อดึงเยาวชนเข้ามาสู่ระบบการศึกษา อันเป็นการแก้ปัญหาให้แก่สังคม

 

เป้าหมาย (Target)

เป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

1. เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่กระทำการใดๆให้เป็นปัญหาและภาระของสังคม

2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือ และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน เป็นที่ยอมรับ พึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ประกอบการ

3. เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว มีความกตัญญูต่อบุพการี รักและให้ความเคารพต่อบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่และเอาใจใส่ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดเป็นกิจนิสัย

4. เป็นศิษย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อครูและสถานศึกษา คือการไม่ลบหลู่ ดูหมิ่น ทั้งกายวาจา ใจ ให้เกียรติต่อท่านทั้งต่อหน้าและลับหลัง

5. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยใช้อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)ในการสร้างความสำเร็จให้แก่ตนเอง ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท มีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้า มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองไม่ดูถูกตนเองและไม่ปฏิบัติตนไปในทางเสื่อมเสีย

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ความเห็นล่าสุด

    หมวดหมู่