Get Adobe Flash player

นโยบายการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งสร้างสรรค์และนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม เพื่อกระจายสินค้าและบริการศูนย์กลางของภูมิภาค”

 

เป้าประสงค์

1.เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ/หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.เป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม เพื่อกระจายสินค้าและบริการ

1) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เท่าเทียมกันทั่วจังหวัด

ฃนนทบุรี โดยร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ อย่างมีความสุขมี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง พัฒนาครูให้เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ และสนับสนุน ให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2) การนำความรู้สู่ประตูบ้าน ส่งเสริมให้ชาวจังหวัดนนทบุรีได้เรียนรู้ตามความสนใจและ

ความจำเป็น ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนั้นเป็นการเสริมให้ ประชาชนผู้ประกอบการได้ศึกษาและพัฒนาทักษะความรู้ที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพ เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองพร้อมกับให้ความรู้แก่พ่อแม่และครอบครัวในการวางรากฐานเบื้องต้นของชีวิตและเตรียมความพร้อมให้แก่บุตรหลานก่อนวัยเรียนให้ทั่วถึง

3) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2

ภาษา โดยกระตุ้น ผลักดันสถานศึกษาจัดหลักสูตรเร่งรัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติกับเจ้าของภาษาหรือผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้น

4) ส่งเสริมร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกำหนดนโยบาย

เป้าหมายการสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา

5) ส่งเสริมและผลักดันสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรีสู่ความเป็นสากล สนับสนุนและ

ส่งเสริมสถานศึกษาทุกระดับ จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมใช้การศึกษาเป็นสื่อสร้างความรู้ และปลูกจิตสำนึก เกี่ยวกับการพัฒนา ตนเอง ครอบครัวท้องถิ่น

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ความเห็นล่าสุด

    หมวดหมู่