Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้ในองค์กร PSC KM

ฝ่ายวิชาการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของสาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2555

ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม  2555

ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

 

บูธจัดแสดงผลงานสาขาวิชาการบัญชี

 

บูธจัดแสดงผลงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประกวดการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดด้านผู้เรียนและด้านผู้สอน Best Practice

ดูข้อมูลเพิ่มเติม  PSC Best Practice 

คณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงาน

ความเห็นล่าสุด

    หมวดหมู่